The ArcticMainpage
View Bigger Map
PDF-version
PDF-version
of this article
Arktis ER et økosystem
by Bill Heal
CHAPTERS:
Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
Ud i havene og oceanerne
Havenes og oceanernes biologiske rigdomme
  Kombinationen og variationen af fysiske faktorer (is, klipper, sand, mudder, temperatur, saltindhold, vand, vandbevægelse, næringsstoffer, lys) bestemmer systemets biologi.
  Kysterne. Flodmundinger og deltaer med saltede marsk- og vådområder, sandede og stenede kyster, bugte, vige, fjorde og klipper. Disse repræsenterer alle transitionsområderne mellem land og hav - et ben i hver lejr. De smalle kystlinier og bredere deltaer giver plads til at leve og yngle. Det er fuglene der giver nogle af de tydeligste tegn på havets produktivitet. De migrerer hvert år nordpå til den korte sommer, flyver tusinder af kilometre fra tempererede og tropiske regioner - endda fra Antarktis som ternen gør det med en årlig rundtur på 32.000 km.
  På de mudrede og tilsandede bredder går store antal vadefugle rundt og spiser krebsdyr, bløddyr, orme og små fisk. Vadefugle (almindelig ryle, islandsk ryle, klire og dværgryle) yngler næsten udelukkende i Arktis. Fuglebestandene på enkelte arter kommer i nærheden af 3,5 million fugle, hvoraf nogle også bruger vådområderne i tundraen (*Kort 6 fra Zockler, WCMC). Terner yngler i kolonier og dykker efter små fisk i kystvandene. Store kolonier, sommetider flere hundrede tusinde af langnæbbede lomvier, alke, suler, skarve og søkonger laver reder på høje klipper eller små udhulinger i tørven. De fisker efter lodde, tobis, polartorsk og andre fiskearter. De generes af kjover og måger. Deres fuglegødning/ ekskrementer gøder de tydelige pletter af grønt på klippeafsatserne. Klipperne, der fyldes med deres skrig er stille om vinteren. (*Fotografi af langnæbbet lomviekoloni s60, Hansen)
  Kontinentalsokkelen, havene og oceanerne. De lave kystvande giver ganske store mængder af forskellige krebsdyr, bløddyr, svampe, orme, anemoner, søstjerner og mindre fisk. De lever af algerne, forvitringsprodukter eller plankton, og er fødekilder for større fisk, fugle og pattedyr såsom hvalros og sæler. De lave vande er også ynglesteder for lodde, polartorsk og andre fisk i marts og april. Hver stime af lodder kan bestå af flere hundrede tons fisk, der drager ud i dybere vande og til iskanten for at indtage plankton. Her bliver de også selv spist af havfugle, større fisk såsom torsk, sæler og hvaler.
View Larger Image

Maximum and minimum sea-ice extent.
Is spiller en stor rolle i marineøkologi. Om vinteren strækker isen sig langt mod syd indtil det når dets maximum i marts. Den trækkker sig tilbage om sommeren og efterlader store dele af Det arktiske Hav permanent tildækkede af pakis med højderygge over og under vandet (AMAP kort af havis s13). Men selv i pakisen findes der åbent vand, enddog om vinteren, der forårsages af vind- og vandbevægelser samt opstigende varmt vand. Om sommeren er omkring 10% af pakisen åbent vand.
Næringsstoffer, der transporteres hertil af vandet fra floderne eller af atmosfæren, danner det kemiske grundlag for algevækst. De vokser på overfladen, i og under isen, samt i åbent vand. De er tilpassede til at vokse ved lave temperaturer, men trives også i vande hvor temperaturen påvirkes af det globale 'transportbånd'. De kan ligeledes vokse i et minimum af lys der skinner igennem isen. Disse alger - de primære producenter - er nøglen til de arktiske haves fødekæde.
  Iskanten er især i de lavere vande en meget produktiv zone. En kompleks fødekæde har udviklet sig, strækkende fra algespisere, forskellige rovdyr op til isbjørnen og polarræve som bevæger sig langt ud på isen for at finde føde. De flydende alger eller phytoplankton på det åbne vand er fødekilder for små og store krebsdyr, der igen er fødekilder for sild, lodde og forskellige bardehvaler. (iskant og åbentvands fødekæder, s33 Hansen)
Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
The Arctic is an Ecosystem, by Bill Heal. http://www.thearctic.is
Copyright Stefansson Arctic Institute and individual authors ©2000
Developed in partnership with the EU Raphael Programme