The ArcticMainpage
View Bigger Map
PDF-version
PDF-version
of this article
Arktis ER et økosystem
by Bill Heal
CHAPTERS:
Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
Sne, is og vand
Den gyldne fisk i Arktis
  Størsteparten af de arktiske vande er oligotrofiske (dvs. har lidt næring), fordi is, sne og klippegrund giver meget lidt næring. På trods af den manglende næring vokser der alger et godt stykke under isen i frosne søer, og danner således basis for den arktiske fødekæde. Algerne fortæres af en række forskellige krebsdyr (vandlopper og små rejer) og insektlarver, der fortæres af fjeldørreden som den eneste fisk der lever naturligt i arktiske søer (*Fjeldørred, AMAP s24). Den er ekstremt succesfuld, lever op til 25 år og mere, vokser til en vægt af 15-16 kg og findes i hele den cirkumpolare region. Denne ene art illusterer mange hovedelementer af ferskvandsbiologi og humanøkologi i det høje nord.
  Fjeldørreden er genetisk tilpasset til at kunne overleve i lave temperaturer, og dens leveområder strækker sig helt ind i arktiske øer såsom Svalbard. Den lever størstedelen af året i floder og søer, men migrerer til kystfarvandene i 1-2 måneder om sommeren, hvor den lever godt på den rige fødemængde før den returnerer for at yngle. Det varierer en del hvornår den bliver kønsmoden, og gydning finder måske sted årligt, hvert andet år og nogle gange sjældnere - alt afhængigt af de miljømæssige betingelser. Nogle bestande lever året rundt i søer omgivet af land og udvikler specifikke karakteristika i forhold til andre bestande. Ofte optræder der to forskellige grupper i een bestand: en mindre størrelse som lever på bunden af faunaen, såsom plankton, og en større fisk der lever af de andre - kannibalisme. De ligner to forskellige arter, så ved den nordlige grænse for dens udbredelse, hvor det er den eneste fiskeart, udviser fjeldørreden en meget fleksibel livsstil.
  Længere mod syd blander fjeldørreden sig med andre fiskearter der ikke kan modstå meget lave temperaturer, men til gengæld er konkurrenter i varmere vande. Dér hvor den lever i sameksistens med ørreden i Sverige, lever den primært af plankton i overfladevandet, mens ørreden udnytter bundfaunaen. Men om vinteren fortsætter fjeldørreden med at spise og bevæger sig mod bunden, mens ørreden har en tilbøjelighed til at stoppe med at spise, fordi den er dårligere tilpassset de kolde temperaturer. Et lignende eksempel på sameksistens eksisterer mellem fjeldørreden og kildeørreden i det østlige Canada. Efterhånden som antallet af sameksisterende fisk stiger, begynder ørredens føde at blive mere og mere begrænset (*histogram fra Hammer).
  Den økologiske 'niche' som fjeldørreden lever i, dens variation i størrelse og andre biologiske egenskaber er meget bred ved den nordlige grænse for dens udbredelse. Dens niche og livshistorie begrænses af konkurrence fra mindre kulde-tolerante arter når biodiversiteten stiger langs den sydlige grænse for dens udbredelse (igen drejer det sig om miljømæssige varianter).
  Fjeldørredens økologiske egenskaber illusterer den fleksibilitet, der sandsynligvis er udbredt, men ikke så tydelig, iblandt nordlige dyr og planter. Ydermere, så kan fjeldørreden yngle med tæt beslægtede arter såsom kildeørreden. Yngel mellem arter er en egenskab der kendetegner mange nordlige fiskearter, hvilket indikerer at evolutionen stadig er i fuld gang i den forholdsvis unge region.
  Humanøkologi har også haft en betydelig indflydelse på fjeldørredens økologi. Nedenstående oversigt over lokale og generelle indflydelser illustrerer menneskets generelle rolle i det høje nord:
View Larger Image

Fishing on Kamchatka River, Russian Federation.
I århundreder udvalgte inuit i Grønland og Canada steder hvorfra de permanent kunne fange fiskearter der migrerede fra havet op i floderne. Samere fyldte traditionelt alpine ferskvande op med ørred til brug som spisekamre langs rensdyrenes migrationsruter.
Selektiv langtidsfiskeri med nedgarn fjerner større fisk og påvirker bestandenes strukturer og livstræk. Brug af gift og dynamit har fjernet bestande på Svalbard. Gentaget overfiskeri af migrerende fisk med fiskefælder af sten ('saputit') har ført til udryddelsen af lokale fiskebestande i Grønland.
  Udbredt byggeri af hydroelektriske dæmninger har ændret vandstande, reduceret gydning langs kystlinier, udvidet åbne vandarealer og begrænset fødemulighederne.
  Overfiskeri af vigtige byttedyrsarter (lodde og polartorsk) har reduceret fødemængderne for migrerende ørreder til havs.
  Introduktionen af andre fiskearter og ferskvandsrejer for at forbedre fiskeri har reduceret ørredbestanden pga. konkurrence, forårsaget genetiske ændringer ved yngel mellem arter og har påvirket fødekæder. Andre uforventede resultater er reduktion eller tab af havlit og rovdyr der jæger fisk (lommer, store skalleslugere og fiskeørne).
  Syredannelse pga. atmosfæriske forureningsstoffer fra sydlige regioner samler sig i vinterens sne og frigøres under forårets optøning. Dette har elimineret fiskene i mange skandinaviske søer, men til gengæld fremmet mængden af plankton of insektspisende fugle samtidigt med at det har reduceret de fiskespisende fuglebestande.
View Larger Image

Persistent organic pollutants (POPs) eller vedvarende organiske forureningsstoffer, inkl. pesticider, bliver transpoteret op gennem fødekæden. Fjeldørred befinder sig på et mellemstadie i fødekæden, og mange bestande har niveauer der ligger over de nationale grænseværdier (*cirkumpolart kort s84 AMAP).

Klimaopvarmning vil tillade konkurrende dyre- og plantearter at overleve bedre, og grænserne for deres udbredelse vil ændre sig. Fjeldørredernes fordele ved vinterføde vil blive reducerede da opvarmningen forventes at virke størst om vinteren. Ørredbestandens leveområder vil udvide sig mod nord, men dens sydlige grænser vil samtidigt rykke længere mod nord.

Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
The Arctic is an Ecosystem, by Bill Heal. http://www.thearctic.is
Copyright Stefansson Arctic Institute and individual authors ©2000
Developed in partnership with the EU Raphael Programme