The ArcticMainpage
View Bigger Map
PDF-version
PDF-version
of this article
Arktis ER et økosystem
by Bill Heal
CHAPTERS:
Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
Det landbaserede økosystem - eller økosystemer
Den materielle strøm: cyklusser for kulstof og næringsstoffer
  Fødekæden indikerer måder hvorpå indhold overføres i økosystemet. Det ser effektivt ud, men det er faktisk ganske ineffektivt fra et produktionsmæssigt synspunkt. Overførslen fra plante til planteædere til rovdyr og videre til rovdyr er skyld i et produktionstab på mere end 95% - ved hvert eneste trin! F.eks. spiser planteædere sjældent mere end 10-20% af den årlige plantemasse over jorden. Heraf fordøjes omkring halvdelen. Størstedelen af det fordøjede materiale bliver brugt til at bibeholde aktivitet, specielt hos varmblodede dyr, og kun en lille del bliver konverteret til ny produktion. Rovdyrenes trin er muligvis en anelse mere effektive, da føden er lettere at fordøje. Hvirvelløse dyr konverterer en højere andel af fordøjet føde til nyt væv, da de ikke behøver at bibeholde kropstemperaturen.
  Selvom der er nogen variation, så er det overordnede mønster det samme - hvert fødeled understøtter kun en lille biomasse ved det næste led i fødekæden. Derfor har planteæderne store områder til at finde føde og de kødædende endnu større. De bruger også en lang række fødekilder - dvs. de er generalister fremfor specialister. De er også tilpasset til at spare så meget energi som muligt, f.eks. ved hjælp af vinterhi og isolering, pga. den lave planteproduktion i Arktis. Det er muligt at arktiske økosystemer er ligeså effektive som sydlige økosystemer, pga. de forskellige tilpasninger til de specielle klimatiske forhold og sparsomme fødekilder.
  Meget af den primære plante produktion synes at gå til spilde. Nej! Henimod slutningen af den sæsonale vækstperiode overfører planterne en betydelig del af deres produktion under jordoverfladen til opbevaringsorganer. Det er en del af en konserveringsstrategi der sætter dem i stand til at vokse hurtigt når foråret sætter ind. Den egentlige masse af planter, såsom rødder, jordstængler osv. er meget større under jorden end over jorden - en generel egenskab for Arktis. Denne plantemasse under jorden bruges af nogle store planteædere, der graver den op, og af dyr såsom rundorme, bladlus og andre insekter. På denne måde fortsætter fødekæden i jorden. Dernede understøtter den en langt større varietet af mikororganismer og hvirvelløse dyr, og holder gang i en meget større produktion end over jorden.
  Døde planter er en nøgle til udvikling af økosystemer. De indeholder mængder af næringsstoffer, især kvælstof, som planterne i sin tid har optaget. Efterhånden som de forrådner, komposteres af bakterier og svampe og føres igennem jordens fødekæde, flyttes næringsstofferne i planterne fra organisme til organisme, alt imens de frigives og genoptages af planterødderne. På samme tid genbruges kulstof af organismerne mens det gradvist returnerer til atmosfæren. Komposteringen foregår meget langsomt i Arktis, delvist forårsaget af de lave temperaturer og permafrostens kølende effekt. Både manglen på vand i veldrænede jordbunde, samt overskudsvand i jordbunde med manglende dræn, reducerer forrådnelsen. Størstedelen af planternes affald mister kun 5-10% af deres vægt i det første år. Forholdet falder yderligere efterhånden som det mere resistente materiale efterlades og flyttes til de koldere jordlag. Generationers bidrag af organisk materiale akkumulerer gradvist og danner derved mere modne jorde. I moser danner den manglende ilt, sammen med lave temperaturer og overfladevand, store mængder af tørv.
  Cirkulationen af kulstof og næringsstoffer i økosystemet følger mange stier og processer (**). Det er absolut ikke et lukket system. Både kulstof og næringsstoffer gør deres entré fra atmosfæren og cirkulerer i systemet. Noget af kulstoffet og næringsstofferne lækkes fra systemet ud i floder og vandløb, men tilsidst vender størstedelen af kulstoffet tilbage til atmosfæren. Det er en følsom balance mellem tilgang kulstof og returnering der danner fokus for spørgsmålet om de nordlige regioners rolle i den globale klimaforandring.
  Selvom planteproduktionen i nord er lav, så er kompostering enddog meget lav. Reultatet er at nordlige jorde gennem gradvis akkumulering indeholder ca. 25% af verdens samlede kulstof i jorden - navnligt i sumpe og moser. Da de nordlige jorde er forholdsvis unge - blot 10.000 år eller lignende - så har de gradvist akkumuleret kulstof i planternes dække og jordens organiske materiale. På trods af at meget kulstof returnerer til atmosfæren via planters, dyrs og mikroorganismers ånde, så har økosystemerne fungeret som kulstofbeholdere. På denne måde har de hjulpet til at modvirke stigningen i kulstofmængder i atmosfæren - de samme der er med til at forårsage klimaforandringer. Ironisk nok, så vil den nutidige og fremtidige klimaophedning forhøje mængden af kompostering og forrådnelse, hvorved der vil blive frigjort endnu mere af det kulstof der normalt er bundet i jorden. Sandsynligvis vil balancen gennem optag/ fotosyntese og frigørelse ved hjælp af forrådnelse ændre sig. I fremtiden vil tundraens økosystemer blive til nettokilder fremfor nettoopbevarer af kulstof. Der findes allerede bevis på at denne forandring foregår i Alaska.
Previous ChapterPrevious Chapter Next ChapterNext Chapter
The Arctic is an Ecosystem, by Bill Heal. http://www.thearctic.is
Copyright Stefansson Arctic Institute and individual authors ©2000
Developed in partnership with the EU Raphael Programme